Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 4 – Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc